DEPARTAMENTO DE BEISEBOL E SOFTBOL - EXERCÍCIO 2009

DEPARTAMENTO DE BEISEBOL E SOFTBOL EXERCCIO 2009

CARGOS
DIRETOR
EMAIL
Diretor
Shindi Shintaku
Tesoureiros
Silvio Harada
Mario Murakami
Oswaldo  Yamakawa
Joo Gohara
 
 
Secretrias
Cristina Higawa
Luci Emi Hamada
Coord.de Relaes CBBS
Ramon Ito
Carlos Nakamura
 
Coord. Beisebol
Joo Koga
Celso Nonoyama
Coordenadores Softbol
Jou Yoshida
Massami Higawa
Coordenador Logstica
Tokumi Kono
 
Coord.da cozinha
Shizuko Kuwabara
Mitika Shintaku
Lervina Shintaku
 
Coordenador Refeitrio
Shinobu Kuwabara
 
Coordenadores do Bar
Manabu Shinohara
Sergio Burin
 
Coordenador rbitros
Koji Nakamura
 
Coord. Anotao e Estatstica
Mrcia T.Watanabe Ito
Coordenador campos e gaiola
Fumio Miyamoto
 
Motorista de nibus
Tomifisa Hiramoto
 
Coordenador acstica
Takumi Shintaku
 
Assessoria Imprensa
Ramon Ito
Cerimonial
Carlos Nakamura
Silvio Harada
Massami Higawa
 

 
Fonte: Departamento de Beisebol e Softbol
13/4/2009
[Verso para impresso]
  BY COMBR