DIRETORIA DO NIKKEY CLUBE MARILIA - BIÊNIO 2010 - 2012

    
BINIO 2010/2012 - NIKKEY CLUBE DE MARLIA

PRESIDENTE 
Leonardo Kozo Sasazaki
VICE-PRESIDENTE     
Carlos Mitio Nakamura
VICE-PRES.SOCIAL
Silvio Sadao Harada
VICE-PRES.EDUC./ CULTURAL
Yoshimi Shintaku
ViCE-PRES.ESPORTES
Jlio Kudo
1TESOUREIRO
Ablio Massakatsu Ota
2TESOUREIRO
Joo Yoshio Gohara
1SECRETRIO    
Srgio Satoshi Kumagai
2SECRETARIO    
Carlos Shiniti Saito
OBRAS E PATRIMONIO    
Hlio Kaminaga
ESPORTES E RECREAO
Luiz Massami Higawa
CULTURAL    
Jos Carlos Miazato
SOCIAL
Flavia Helena R.Vieira
REL.INTERNACIONAIS
Rubens Okoti
DEPTO.EDUCACIONAL
Takao Shintaku
DEPTO.KARAOKE
Katsunobu Ozawa
DEPTO.BEISEBOL / SOFTBOL
Shindi Shintaku
DEPTO.JUD
Goro Kosaihira
DEPTO.TENIS DE CAMPO
Luiz Toshikazu Kakuda
DEPTO.FUTEBOL
Alberto Kian
DEPTO.IKEBANA
Maisa Ayako Komatsu
DEPTO.MINYOO
Tieko Hayashi
DEPTO.SHAKO DANCE
Mikio Kubo
DEPTO.TAIKO
Daniel Matilha Neto
DEPTO.JOVENS
Elghen Shimabukuro
DEPTO.FEMININO
Hiroko Kinoshita
DEPTO.DANTAI ODORI
Leda Higawa
DEPTO.GATE-BALL
Tadao Hatori
DEPTO.ASSISTENCIA SOCIAL
Emico Yassuda
 
 
        
    
29/1/2010
[Verso para impresso]
  BY COMBR